Djelatnost centra se sastoji u sljedećem:

  1. prevencija i liječenje tjelesnih deformiteta u periodima koštanog rasta dječije populacije
  2. ljekarski pregledi i fizikalni tretman posttraumatskih stanja lokomotornog aparata
  3. ljekarski pregledi i fizikalni tretman kao preoperativna priprema za hirurški tretman posttraumatskih stanja, tjelesnih deformiteta i uznapredovalih degenerativnih promjena zglobova
  4. ljekarski pregledi i fizikalni tretman svih stanja kod bolesti degenerativnog reumatizma
  5. ljekarski pregledi i fizikalni tretman RVI RS
  6. ljekarski pregledi u svrhu davanja preporuka za fizikalni tretman u banjsko-klimatskim uslovima
  7. ljekarski pregledi u svrhu procjene stepena oštećenja i hendikepa kod radno-sposobne populacije.

Načelnica centra: Vilendečić Hromalić dr Suzana, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

kontakt telefon: 051/247-328

Glavni tehničar: Carić Vladimir, viši fizioterapeutski tehničar

kontakt telefon: 051 247-387