Doc. dr sci. med. Nevena Todorović

Nevena Todorović (kći Koje Dobrijević) je rođena  01.04.1973. godine u Sanskom Mostu, gde je završila osnovnu školu, a srednju Medicinsku školu završila je u Banjoj Luci. Medicinski fakultet u Banjoj Luci  završila je  2000. godine. Zaposlena je u JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci od 2000. godine. Kao doktor opšte prakse radila je četiri godine u Odjeljenju za zaštitu zdravlja djece i omladine, a specijalizaciju iz porodične medicine završila je u novembru 2007. godine. Imenovana je na mjesto Načelnika Službe porodične medicine sa edukativnim centrom u trajanju od devet mjeseci u 2008 godini. Od oktobra 2008. godine do juna 2019. godine radila je kao Pomoćnica direktora za medicinske poslove. Poslove vršioca dužnosti direktora obavljala je u periodu od juna do septembra 2019. godine. U septembru mjesecu 2019. godine imenovana je na mjesto direktora JZU “Doma zdravlja” u Banjoj Luci na period od četiri godine.

Izabrana  je za asistenta na predmetu Porodična medicina 2006. godine. Magistarsku tezu  je odbranila 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Izabrana je  2014. godine za višeg asistenta za užu naučnu oblast Porodična medicina Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. U julu 2019. godine odbranila je doktorsku disertaciju i stekla zvanje  doktora medicinskih nauka, a u junu 2020.godine izabrana je u zvanje docenta.

Aktivno je učestvovala u brojnim edukacijama u porodičnoj medicini i edukaciji menadžera zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Učestvovala je u brojnim projektima koje je provodilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Do sada je učestvovala na mnogim nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima i objavila je više publikacija u časopisima i zbornicima. Član je: Evropske akademije nastavnika u porodičnoj medicini (EURACT) od 2006. godine, Svjetskog udruženja doktora porodične medicine (WONCA), Komore doktora medicine, Društva doktora medicine i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, Komisije za utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga i ugovaranje istih sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Komora doktora medicine joj je dodijelila Povelju za organizaciju zdravstvene službe.

Udata je i majka dvoje djece.