Doc. dr sci. med. Nevena Todorović

specijalista porodične medicine

Doc. dr sci. med. Nevena Todorović, specijalista porodične medicine,  direktor je Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” u Banjoj Luci i docent na Katedri porodične medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Nevena Todorović (kći Koje Dobrijevića) je rođena  01.04.1973. godine u Sanskom Mostu, gdјe je završila osnovnu školu, a srednju Medicinsku školu u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završila je  2000. godine. Zaposlena je u JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci od 2000. godine. Kao doktor medicine radila je četiri godine u Odjeljenju za zaštitu zdravlja djece i omladine, a specijalizaciju iz porodične medicine završila je u novembru 2007. godine. Naredne godine imenovana je na mjesto načelnika Službe porodične medicine u trajanju od devet mjeseci. Od oktobra 2008. godine do juna 2019. godine radila je na mjestu pomoćnika direktora za medicinske poslove. Poslove vršioca dužnosti direktora JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci obavljala je u periodu od juna do septembra 2019. godine kada je imenovana na mjesto direktora, na kojem se i danas nalazi. Po isteku prvog mandata, u septembru 2023. doc. dr sci. med. Nevena Todorović ponovo je imenovana za direktora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” u Banjoj Luci na period od 4 godine.

Magistarsku tezu na temu „Kvalitet života pacijenata sa alergijskim rinitisom liječenih kod porodičnog doktora“ odbranila je u novembru 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci od 2006. godine izabrana je za asistenta na predmetu Porodična medicina. Za višeg asistenta izabrana je 2014. godine, a reizbor u višeg asistenta za užu naučnu oblast Porodična medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršen je 2019. godine.

Od strane Naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odobrena joj je 2015. godine izrada doktorske disertacije na temu “Procjena zdravstvene pismenosti odraslog stanovništva registrovanog kod doktora porodične medicine u Republici Srpskoj”, a u julu 2019. godine odbranila je doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora medicinskih  nauka. Doc. dr sci. med. Nevena Todorović je izabrana u zvanje docenta u junu 2020. godine na katedri Porodične medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Aktivno je učestvovala u izvođenju „Leonardo“ kursa i „Assessment“ kursa u Bosni i Hercegovini, koji predstavljaju edukaciju edukatora iz porodične medicine, a dizajnirani su od strane Vijeća EURACT-a.  Učestvovala je kao demonstrator u Programu dodatne edukacije (PAT-Program of Additional Training) iz porodične medicine za doktore i medicinske sestre/tehničare u periodu od 2007. godine do 2010. godine.

Uzela je učešće u brojnim projekima koje je provodilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kroz Projekat jačanja zdravstvenog sektora. Učestvovala je kao edukator u edukaciji menadžera zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite na temu „Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama“. Do sada je učestvovala na mnogim nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima te je objavila  više publikacija u međunarodnim časopisima i zbornicima.

Član je Evropske akademije nastavnika u porodičnoj medicini (EURACT- European Academy of Family Medicine Teachers) od 2006. godine, Svjetskog udruženja doktora porodične medicine (WONCA-World Family Doctors Caring for People), Komore doktora medicine Republike Srpske, Društva doktora medicine Republike Srpske i počasni je član Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Republika Hrvatska.

Kao aktivan član Komore doktora medicine Republike Srpske, imenovana je za člana Komisije za utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga i ugovaranje istih sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i za člana Komisije za utvrđivanje plana mreža zdravstvenih ustanova. Komora doktora medicine Republike Srpske joj je 2013. godine dodijelila Povelju za organizaciju zdravstvene službe. Nagrada je dokaz predanog i uspješnog rada u oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske joj je 2020. godine dodijelilo Zahvalnicu za lični doprinos u uspješnom rukovođenju najvećom zdravstvenom ustanovom na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, „Domom zdravlja” u Banjoj Luci, u periodu pandemije „Covid-19” te afirmisanju načela i principa porodične medicine u njenom funkcionisanju.

Kao istaknutom pojedincu, Skupština grada Banja Luka dodijelila joj je 2023. godine nagradu “Zlatni grb Grada Banja Luka” za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, nauke i kulture, umjetnosti i sporta sa akcentom na  izuzetne zasluge i doprinos u organizovanju, sprovođenju i pružanju medicinske pomoći i spasavanju ljudskih života na primarnom nivou zdravstvene zaštite grada Banje Luke, kao i svaki drugi vid podrške i ulaganja herojskih napora u borbi protiv pandemije „Covid-19”.

Doc. dr sci. med. Nevena Todorović je od 2016. godine u dva mandata birana za odbornika u Skupštini grada Banja Luka.

Udata je i majka dvoje djece.

 

Banja Luka, septembar 2023. godine