Dana 21.09.2017.godine obavljeno je vanjsko ocjenjivanje Centra za mentalno zdravlje prema akreditacionim standardima za Centre za mentalno zdravlje prema upustvu ASKVA-e.

Prva akreditacija Centra za mentalno zdravlje je bila 2013. godine, tada je Centar dobio prvu bezuslovnu akreditaciju.

Profesionalci Centra su se trudili da od tada pa do danas rade po standardima propisanim procedurama, ali i da ih unapređuju.U tome su i uspjeli.

Opšti utisak ocjenjivača je da postoji značajan pomak u cjelokupnom funkcionisanju Centra uz dobru motivisanost svih timova Centra za kontinuirano unapređenje kvaliteta pružanja usluga korisnicima.

Tim Centra slijedi sve standardima propisane procedure, usvojene na nivou Doma zdravlja kao i dio procedura specifičnih za Centar za zaštitu mentalnog zdravlja.Centar ima standardima predviđene planove na godišnjem nivou:

-Plan preventivno promotivnih aktivnosti,

-Plan prevencije sindroma sagorijevanja,

-Plan unapredjenja kvaliteta, odobrenih od strane menadžmenta Doma zdravlja.

Tokom ocjenjivačke posjete nisu pronađene neusaglašenosti .

Preporuka za status je BEZUSLOVNA akreditacija.

Tim CZMZ