• Filtriraj po datumu

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

Obavještavamo Vas da od 20.11.2015.godine. počinju sistematski pregledi za učenike trećih razreda Srednjih škola.
Učenici treba da se jave porodičnom doktoru i obave sistematski pregled u ambulanti.
Ovim putem želimo da istaknemo važnost obavljanja sistematskog pregleda koji je u interesu zdravlja i razvoja djece. Obavljanje sistematskih pregleda trajaće do 25.12.2015.godine.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se posjetioci WEB stranice JZU “DOMA ZDRAVLJA” u Banjoj Luci da je od dana 12.10. do 04.11.2015.godine predhodni sajt bio oštećen od strane nepoznatih lica,te su do tada objavljivani podaci i informacije o Domu zdravlja bili izbrisani,kao i novi podaci i informacije koji su stavljani u navedenom periodu.
Sa danom 04.11.2015.godine postavljena je nova WEB stranica Doma zdravlja.

POČELA BESPLATNA VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA

U ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka počela je besplatna

vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ove godine Ustanova je od Instituta za javno zdravstvo

RS dobila 2.000 besplatnih doza vakcina. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

– pacijenti na hemodijalizi;

– pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin ovisni;

– pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa

ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je

rađen bajpas, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim

pacemakerom;

– HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a;

– djeca liječena od reumatkse groznice sa promjenama na srcu;

– djeca oboljela od cistične fibroze pluća;

– svi zaposleni na infektivnim klinikama/odjeljenjima i jedinicama intezivne medicine;

– osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze.

K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 10. Zakona o radu – prečišćeni tekst, Sl.Glasnik RS broj 55/07, člana 4. Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja” u Banjoj Luci, člana zdravlja i socijalne zaštite  broj: 11/04-500.1-21-90/15 od 01.06.2015. godine,  Direktorica Ustanove  na osnovu ukazane potrebe,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. Diplomirani specijalni edukator i rehabilitator osoba s motoričkim poremećajima  -somatoped, na određeno vrijeme na period od godinu dana…… 1  izvršilac

OPŠTI USLOVI:

–          da je državljanin Republike Srpske, odnosno B i H,

–          da je stariji od 18 godina,

–          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

POSEBNI USLOVI:

–          VSS ,fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smjer somatopedija

–          Položen stručni ispit  za rad u zdravstvenoj ustanovi

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze(originale ili ovjerene fotokopije  potrebnih dokumenata), o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to :

–          Uvjerenje o državljanstvu

–          Izvod iz matične knjige rođenih

–          Diplomu o zavšenom fakultetu

–          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–          Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju

Prijave se podnose na adresu: Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja” u Banjoj Luci, ulica Sime Matavulja bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: prijava na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju, na osnovu  kojeg će Komisija izvršiti izbor kandidata kojeg će predložiti za prijem. Kandidati će o pozivu za intervju biti blagovremeno obavješteni.

Kandidati će pisanim putem biti obavješteni o rezultatima izbora po ovom konkursu u roku od 15 dana od dana izbora.

Rok za podnošenje prijave je do 28.07.2015.godine

 

D I R E K T O R I C A

Prof. dr  Gordana Tešanović