Posljednja sedmica u mjesecu januaru se u Evropi obilježava kao sedmica prevencije raka grlića materice. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti javnosti, a posebno žena o važnosti redovnih ginekoloških pregleda.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) rak grlića materice je četvrti po učestalosti kod žena. Naš region je u prvih pet zemalja po broju oboljelih od karcinoma grlića materice.

Faktori rizika za razvoj malignih i premalignih promjena su: humani papilloma virus (HPV), rizično seksualno ponašanje, konzumiranje cigareta, abortusi, multiple trudnoće, socio-ekonomski status, oralni kontraceptivi, pozitivna porodična anamneza, suprimiranost imunološkog sistema itd.

Primarna prevencija ove bolesti podrazumijeva korištenje HPV vakcine. Ona se preporučuje djevojčicama između devet i 15 godine starosti, prije stupanja u prve seksualne odnose.U pojedinim zemljama u novije vrijeme u vakcinaciju su uključeni i muškarci starosti od devet do 26 godina (Sjedinjene Američke Države)

Sekundarna prevencija podrazumijeva rano otkrivanje raka grlića materice, najbolje u početnoj fazi-skrinning. Citologija sa oko 83% sigurnosti zajedno sa kolposkopskim pregledom čine 99% pouzdanosti u otkrivanju prekanceroza i ranog otkrivanja cervikalnog carcinoma.

Tercijarna prevencija se odnosi na adekvatan tretman uznapredovale bolesti i program rehabilitacije i poboljšanje kvaliteta života oboljele pacijentkinje.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)  preporučuje sveobuhvatan pristup prevenciji cervikalnog karcionoma što podrazumijeva multidisciplinarni pristup, koji uključuje: edukaciju u zajednici, socijalnu mobilizaciju, skrining ipravovremeni tretman i palijativnu zaštitu.

Naša Služba za zaštitu zdravlja žena i trudnica sa svojim edukovanim kadrom stoji vam na raspolaganju.

JZU Dom Zdravlja Banja Luka